Wspólnoty Mieszkaniowe
Wspólnoty Mieszkaniowe
O nas
O nas
Kontakt
Kontakt
Świadetwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nr 4423 - Zenon Miech
Polisa ubezpieczeniowa rzeczoznawcy majątkowego - Zenon Miech
Potwierdzenie zdania egzaminu z Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych - certyfikat nr 387/2011, zaświadczajšce o ukończeniu kursu specjalistycznego Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowany przez PFSRM i Związek Banków Polskich - Zenon Miech
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności zorganizowany przez PFSRM i Związek Banków Polskich - Zenon Miech


Szanowni Państwo


Wykonujemy wyceny wszelkiego typu nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych dla różnych podmiotów i wszelkich celów.

Wyceniamy: działki, domy, lokale mieszkalne i użytkowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych, obiekty produkcyjne (hale, magazyny) i usługowe (dyskoteki, ośrodki wczasowe, salony samochodowe, stacje benzynowe) oraz budynki mieszkalne wielolokalowe i osiedla mieszkaniowe.

Wyceny wykonujemy dla: osób fizycznych, firm, banków, syndyków, spółdzielni mieszkaniowych, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych i deweloperów w celu określenia wartości dla: sprzedaży nieruchomości, zabezpieczenia kredytu, rozliczeń spadkowych, księgowych (naliczania amortyzacji), a także aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości, ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej albo scalenia i podziału lub podziału, ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia albo zmiany planu miejscowego.

Przygotowujemy wnioski o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do "prostowania" udziałów we wspólnotach mieszkaniowych.

Wyceniamy strychy do adaptacji na lokale mieszkalne, przygotowujemy dokumenty o wydanie dla nich zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego i przygotowujemy pozostałe dokumenty niezbędne do sprzedaży strychu przez wspólnotę mieszkaniową i zmiany udziałów.

Ponadto sporządzamy opracowania i ekspertyzy dotyczące:
 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w tym zakresie
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
Posiadamy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Cały czas poszerzamy swoją wiedzę, czego dowodem są odbyte następujące szkolenia i seminaria:
 • Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności zorganizowany przez PFSRM i Związek Banków Polskich
 • Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
 • Studium sądowe dla rzeczoznawców majątkowych
 • Wycena przedsiębiorstw
 • Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych
 • Wycena nieruchomości rolnych

Z poważaniem

Zenon Miech
rzeczoznawca majątkowy
uprawnienia nr 4423


Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego - Zenon Miech
Zaświadczenie ukończenia Studium sądowego dla rzeczoznawców majątkowych - Zenon Miech
Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wycena nieruchomości rolnych - Zenon Miech
Członek Lubuskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Zielonej Górze Stowarzyszony w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Certyfikat uczestnictwa w seminarium Wycena przedsiębiorstw - Zenon Miech Zaświadczenie uczestnictwa w seminarium Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych - Zenon Miech
© 2001-2024 miech.euCentrum Obsługi Nieruchomości Jarosław Zenon Miech - Zielona Góra, Chopina 21tel./faks: +48 (68) 325 56 85